پزشکان عفونی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 بهزاد بیژنی متخصص عفونی کلینیک بوعلی
2 عباس علامی متخصص عفونی کلینیک بوعلی
3 حمید رضا نجاری متخصص عفونی کلینیک بوعلی
4 علیرضا نیکو نژاد متخصص عفونی کلینیک بوعلی
5 ثابت نعمت زاده متخصص عفونی کلینیک ولایت
6 سیده اعظم نبوی متخصص عفونی کلینیک محمدزاده
7 سیده سارا ناظم السادات متخصص عفونی کلینیک محمدزاده
8
9
10
11
12
13
14
15