مغز و اعصاب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر کلینیک
1 شعیب نعیمیان متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 1 (بوعلی) 
2 حسین مژدهی پناه متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 1 (بوعلی) 
3 رقیه مهردل متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
4 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
5 مسلم جابریان همدانی متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 5 (شهید رجایی)
6 الهام نادری متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 9 (شفا)
7 سپیده پای بست متخصص مغز و اعصاب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
8
9
10
11
12
13
14
15