غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 محمود علی کشاورز فوق تخصص غدد کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 لیلا مدرس نیا فوق تخصص غدد کلینیک شماره 3 (ولایت)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15