گوارش
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 همایون سخنور فوق تخصص گوارش کلینیک محمدزاده
کلینیک ولایت
2 ندا راد فوق تخصص گوارش کلینیک ولایت
3 رسول صمیمی فوق تخصص گوارش کلینیک ولایت
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15