گوارش
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 همایون سخنور فوق تخصص گوارش کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 ندا راد فوق تخصص گوارش کلینیک شماره 3 (ولایت)
3 رسول صمیمی فوق تخصص گوارش کلینیک شماره 3 (ولایت)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15