نفرولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1  ولی اله چگینی فوق تخصص نفرولوژی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سپیده حاجیان فوق تخصص نفرولوژی کلینیک شماره 3 (ولایت)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15