داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 محمدرضا کاوه متخصص داخلی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سامیا ملک متخصص داخلی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 علی شهسواری متخصص داخلی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
4 آزاده زاهدی فر متخصص داخلی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 8 (آبیک)
5 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
6 زهرا آذریون متخصص داخلی کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
7 مریم طاهرخانی متخصص داخلی کلینیک شماره 3 (ولایت)
8 سمانه پرورش متخصص داخلی کلینیک شماره 3 (ولایت)
9 حمیده الفتی متخصص داخلی کلینیک شماره 7 (الوند)
10 نرگس کرمعلی متخصص داخلی کلینیک شماره 8 (آبیک)
11  فاطمه میکانیکی متخصص داخلی کلینیک شماره 9 (شفاء)
12 طاهره طباطبائی متخصص داخلی کلینیک شماره 9 (شفاء)
13
14
15