ارولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 علی اکبر کرمی متخصص ارولوژی  کلینیک شماره 3 (ولایت)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15