اعصاب و روان
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سیدمحسن ضمیر متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سمانه صفاریزادها متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 حسین جاودانی متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 3 (ولایت)
4 فائزه زاهدیان متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 3 (ولایت)
5 زهرا فرزانه خانشیر متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 7 (الوند)
6 پری السادات حاجی سید جوادی متخصص اعصاب و روان کلینیک شماره 3 (ولایت)
7
8
9
10
11
12
13
14
15