درمانگاه اعصاب و روان
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 حسین جاودانی متخصص اعصاب و روان یکشنبه - سه شنبه
2 فائزه زاهدیان متخصص اعصاب و روان شنبه - چهارشنبه
3 پری السادات حاجی سید جوادی متخصص اعصاب و روان دوشنبه
4
5
6