درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 محمد حاجی آبادی متخصص قلب یکشنبه
2 شادی فقیهی لنگرودی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3 امیر اَریس متخصص قلب یکشنبه - سه شنبه
4
5
6