درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 شادی فقیهی لنگرودی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 امیر اَریس متخصص قلب یکشنبه - سه شنبه
3 مونا حمیدی متخصص قلب دوشنبه
4
5
6