درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سمانه پرورش متخصص داخلی شنبه - یکشنبه
2 مریم طاهرخانی متخصص داخلی پنجشنبه (صبح)
3
4
5
6