درمانگاه غدد
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 لیلا مدرس نیا فوق تخصص غدد سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (صبح)
2 محمود علی کشاورز فوق تخصص غدد پنجشنبه (صبح)
3
4
5
6