درمانگاه گوارش
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 ندا راد فوق تخصص گوارش یکشنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 
2 همایون سخنور فوق تخصص گوارش چهارشنبه
3 رسول صمیمی فوق تخصص گوارش سه شنبه - پنجشنبه
4
5
6