درمانگاه ارولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علی اکبر کرمی متخصص ارولوژی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6