درمانگاه ارولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علی اکبر کرمی متخصص ارولوژی یکشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6