درمانگاه تغذیه
ردیف نام تخصص ایام حضور در کلینیک
1 شیما افتخاری تغذیه شنبه - یکشنبه - دوشنبه
2 سپینود باروتی تغذیه سه شنبه
3
4
5
6