درمانگاه تغذیه
ردیف نام تخصص ایام حضور در کلینیک
1 سپینود باروتی تغذیه شنبه
2 پانیذ آصفی تغذیه یکشنبه - سه شنبه
3 شهرزاد حاجی رفیعی تغذیه دوشنبه - چهارشنبه
4
5
6