درمانگاه چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مریم اکبری متخصص چشم یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 محمد حسین خسروی متخصص چشم شنبه - سه شنبه - چهارشنبه
3 روزبه دوست خواه متخصص چشم یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه (صبح)
4 بیژن سموات متخصص چشم شنبه - دوشنبه
5
6