اعضای هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی ------ شغل کلینیک
1
2
3
4
5
6