درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1  احمد قاسمپورگلی فوق تخصص قلب کودکان یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6