درمانگاه گوارش
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 رسول صمیمی فوق تخصص گوارش یکشنبه - سه شنبه 
2 ندا راد فوق تخصص گوارش دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6