درمانگاه تغذیه
ردیف نام تخصص ایام حضور در کلینیک
1 سپینود باروتی تغذیه شنبه
2 شهرزاد حاجی رفیعی تغذیه دوشنبه
3 پانیذ آصفی تغذیه یکشنبه - سه شنبه
4
5
6